EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY

 

Asociația Europeană pentru Securitate (RU)

Die Europäische Vereinigung für die Sicherheitswisenschaft (DE)

Европейска асоциация на науката о безопасност (BG)

European Association of Science on Security (EN)

Evropská asociace věd o bezpečnosti (CS)

Európska asociácia ved o bezpečnosti (SK)

Европейская ассоциация наук o безопасности (RU)

Європейська асоціація наук з безпеки (UK)

Europejskie  Stowarzyszenie Nauk  o  Bezpieczeństwie (PL)

Europos Saugumo Mokslų Asociacija (LT)

Evropské sdruženíe věd o bezpečnosti (CZ)

 

UNIA EUROPEJSKA - EUROPEAN UNION - ЕВРОСОЮЗ

KRAKÓW - CRACOW - КРАКОВ

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

POLSKA-POLAND-ПОЛЬША

 

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. +48 501 752491  http://www.eas.info.pl/

Krajowy Rejestr Sądowy - the Polish Court Register - Польский Судебный Регистр 0000114138

REGON: 356538784

http://nauka-polska.pl/      ID 25525

 

Partner Społeczny Ministerstwa Edukacji Narodowej

w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i edukacji dla bezpieczeństwa 

 

ZARZĄD - The BOARD - ПРАВЛЕНИЕ

 

prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek Fryderyk KORZENIOWSKI prezes; president; президент 

 

kmdr por. dr Janusz TOMASZEWSKI - v-ce prezes; v-ce president; вицепрезидент

prof. nadzw. dr hab. Sławomir ZALEWSKI  v-ce prezes; v-ce president; вицепрезидент

 

dr Tomasz WAŁEK – sekretarz; secretary; секретарь

mgr Zenon WOJTANIS – sekretarz; secretary; секретарь

 

 

 

Europejskie Stowarzyszenie nauk o bezpieczeństwie EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY jest międzynarodowym stowarzyszeniem nauk o bezpieczeństwie (securitologia). EAS powstało na konferencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja  dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność naukową, edukacyjną, konsultingową, popularyzatorską, wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych, spotkań i dyskusji, szkolenia, wymianę informacji, finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych, ocenę działań dla ochrony przed zagrożeniami, bezpieczeństwa urządzeń, rekomendacje organizacji i firm działających dla bezpieczeństwa, reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów, kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa, tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług  edukacyjnych, wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia.Stowarzyszenie zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie i organizacje społeczne z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także z Brazylii, Chin i Kanady.  

Z dotychczasowej działalności można wymienić 113 międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie w Bułgarii, Czechach, Litwie, Mołdawii, Polsce, Rosji, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Na podstawie programowej wypracowanej przez Stowarzyszenie prowadzone są studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia, a także dysertacje doktorskie i habilitacyjne.

Stowarzyszenie wydaje publikacje książkowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie a także – wspólnie z Collegium Civitas w Warszawie - czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym „Securitologia/Securitology” ISSN 1898-4509.

 

     

 

EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY is a European Association of science on security, safety and protection (securitology). EAS was established during Cracow conference on 12th May 2000 and has the status of  legal person. The Association’s purpose is education for people’s and companies’ safety in common Europe.

Main aim of the Association is education for security of people and companies in united Europe. Association achieves its aims through educational activities, consulting, popularising activities, publishing, as well as organising scientific conferences, meetings and discussions; courses, the exchange of information, financing scientific and educational scholarships, the assessment of activities for protection from dangers, the assessment of the safety of installations, recommending organisations and companies working for safety, representing of interests and protecting the rights of its members before state and local government authorities and other parties, shaping social and organisational conditions in order to improve safety, creating the organisational and economic conditions in order to increase the quality of educational services, expressing opinion in matters related to statutory aim of Association.

The Association organises personalities as well as local and national organisations as well as renown personalities of scientific world and managers from Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Polish, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Spain, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as Brazil, China and Canada.

In the area of the activity to date, 113 international conferences and scientific seminars can be mentioned which were organized or co-organized by the Association in Bulgaria, the Czech Republic, Latvia, Moldova, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine and Hungary.

On the grounds of the programme worked out by the Association, we provide students with the higher education of the first & second class studies, post graduate studies, the third class studies, as well as doctoral dissertations and habilitation.

The association releases book publication and a international science magazine “Securitologia/Securitology” ISSN 1898-4509.

 

Европейская Ассоциация наук о безопасности EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY представляет собой научное общество, которое ведет исследования и занимается популяризацией науки о безопасности (секюритология). EAS было создано во время краковской научной конференции 12 мая 2000 г.; имеет права юридического лица. Цель Общества - исследования и обучение безопасности людей и фирм в общей Европе.

Ассоциация осуществляет свои цели ведя деятельность образовательную, консультинговую, популяризациооную, издательскую. Занимается организацией научных конференций, встреч, форум дискуссийных, обучением, обменом информации, финансирует научно-образовательные стипендии. Оценивает действия связанные с охраной перед угрозами, состояние безопасности некоторых устройств, приспособлений, занимается рекомендацией организаций и фирм, которые дейсвуют во благо общей безопасности, представляет дела и обеспечивает охрану прав членов ассоциации перед государственной властью, перед органами самоуправления
и других организаций. Проводит образовательную работу в общественных
и организационных  кругах для улучшения условий безопасности. Создаёт организационные и економические условия для повышения качества услуг образовательных, высказывает своё мнение в делах связанных с целями Ассоциации базированых на статуте.

Ассоциация объединяет известные личности и организации с мира науки занимающихся проблематикой образования и безопасности из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, а такж Бразилии, Китая и Канады.

С проведенной до сих пор деятельности можно представить 113 международных конференции и научных семинаров, организованных Ассоциацией или при ее участии в Болгарии, Венгрии, Литве, Молдовии, Польше, России, Словакии, на Украине и в Чехии.

На основании научной программы, разработанной Ассоциацией, проводится обучение в вузах на первом, втором и третьем уровнях, а также обучение для выпускников вузов. Секюритология как научная дисциплина о безопасности стала темой научных совещаний университетов и других вузов. Издательство EAS выпускает книжные издания по науке о безопасности.

Совместно Collegium Civitas в Варшаве и Ассоциация издает международный научный журнал Securitologia/Securitology/Секюритология ISSN 1898-4509.   

 

 

 

Європейська Асоціація наук з безпеки EUROPEAN  ASSOCIATION  for  SECURITY є науковим товариством з вивчення та популяризації наук з безпеки (секюритологія). EAS засновано на конференції у Кракові 12 травня 2000 р. - вона є юридичною особою.Метою Асоціації є дослідження наук про безпеку та освіта для безпеки людей та компаній у спільній Європі.

Асоціація реалізує свої цілі через освітню, консалтингову та популяризаторську діяльність, видавничу діяльність, організацію наукових конференцій, зустрічей і дискусій, семінарів, обмін інформацією, фінансування наукових та освітніх стипендій, оцінку дій щодо захисту від небезпек, техніку безпеки, рекомендацію організацій і фірм, які займаються  безпекою, захист інтересів і прав членів асоціації перед лицем державних органів, місцевих влад та інших органів, формування соціальних та організаційних умов для підвищення безпеки, створення організаційних та економічних умов для підвищення якості освітніх послуг, висловлювання своєї думки в питаннях, пов'язаних із статутною метою Асоціації.

Асоціація об'єднує особистостей світу науки та менеджерів, а також академічні інституції й громадські організації з Австріії, Бельгії, Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литвії, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Туреччини, Угорщини, України,  Франції, Хорватії,  Чехії, а також Бразилії, Китаю та Канади.

На сьогоднішній день осягненнями Асоціації є 113 міжнародних конференцій та семінарів, організованих або співорганізованих Асоціацією в Болгарії, Литвії, Молдові, Польщі, Словаччині, Україні, Угорщині та Чехії. На підставі навчальної програми, розробленої Асоціацією,  ведеться навчання на рівні вищої освіти першого, другого та третього ступеня, післядипломні курси, а також докторські та абілітаційні дисертації. Асоціація видає книги та науковий журнал міжнародного масштабу Securitologia/Securitology/Секюритологія ISSN 1898-4509.