Jak przystąpić do  ?

      Należy wypełnić (lub napisać) deklarację woli przystąpienia do Stowarzyszenia i przysłać do Biura w Krakowie oraz uiścić w kasie lub na konto bankowe roczną składkę. Deklaracje instytucji (firm) powinny być podpisane przez statutowo upoważnionych przedstawicieli; należy również załączyć kserokopię wpisu do rejestru zgodnie z przepisami danego kraju.
      Roczna składka członkowska od osobistości wynosi 10 EURO a od instytucji (firmy) równoważna co najmniej 100 EURO. Składka powinna być wpłacona na konto  
nr 14 85890006 0000 0026 2411 0001 lub w kasie biura w Krakowie.

Wzór deklaracji:

Wersja Polska - deklaracja.pdf (plik Acrobat Reader)

English Wersion - declaration.pdf (plik Acrobat Reader)

Русская версия - Декларация.pdf (plik Acrobat Reader)


 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie w poczet członków

EUROPEJSKIEJ FEDERACJI dla BEZPIECZEŃSTWA

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu
czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, szczególności poprzez
działalność edukacyjną, konsultingową, popularyzatorską i wydawniczą,
udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach i wymianie informacji,
popularyzację idei Stowarzyszenia wśród osobistości i organizacji
zajmujących się różnorodnymi aspektami ochrony przed zagrożeniami
i działających na rzecz bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

...................................................................................................................................

tytuł, nazwisko, imiona lub nazwa lub firma......................................................................................................................................................................................................................................................................

adres, e-mail.....................................                                                         .....................................

data                                                                                                                              podpisOsoby nie posiadające stopnia naukowego będą przyjmowane do Stowarzyszenia po uzyskaniu rekomendacji co najmniej jednego członka EAS ze stopniem naukowym:............................................................................................................................................................................................................ podpis ...............................................

wypełnia Biuro EAS

Potwierdzenie opłacenia składki

 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków z dnia..................................... nr..... .